Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Special Feeling sailing charters van zeilboten te huur voor zeilvakanties. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Niet alleen staat Special Feeling sailing charters ingeschreven als agent voor het huren en verhuren van (zeil)jachten, maar ook de Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Harderwijk.

Zie ook onze Privacy regels.

Bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde Algemene Voorwaarden.

Art. 1. Definities

Verhuurder:                  Bij jachthuur (boothuur): de (buitenlandse) reder/verhuurder of eigenaar van het schip

Bij hotel/appartementen: Het kantoor (de touroperator) waarbij wordt geboekt.

Bij verzekeringen: De verzekeringsmaatschappij waarbij de verzekering wordt afgesloten.

Agent:                          Special Feeling zeilvakanties (hierna te noemen Special Feeling) treedt op als agent tussen de huurder en verhuurder.

Huurder:                       Iedere (rechts)persoon die (via Agent) met verhuurder een overeenkomst sluit.

Boeking:                       De wens die per e-mail, brief of telefoon kenbaar wordt gemaakt om een jacht – al of niet met schipper/flottieljebegeleiding – te huren, en/of een appartement of hotel(kamers) te huren en/of een verzekering te sluiten.

Art. 2 Contracten/overeenkomsten

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht tot bemiddeling inzake jachthuur, boeken van appartementen/hotels en het afsluiten van verzekeringen, waarbij Special Feeling optreedt als bemiddelaar. De contracten worden gesloten tussen huurder en verhuurder.

Huurder kan de boeking per e-mail, brief of telefoon doen. Vanaf dat moment is de boeking geldig en ontvangt huurder van Special Feeling zo spoedig mogelijk een factuur en een contract. Het contract dient na ondertekening aan Special Feeling te worden geretourneerd.

Art. 3 Betaling

Huurder dient aan Special Feeling binnen 7 dagen na factuurdatum 50% van de boothuur te betalen. De volledige boothuur dient uiterlijk 4 weken voor de eerste dag van de verhuurperiode aan Special Feeling te zijn betaald. De aanbetaling van 50% is tevens een bevestiging van de huurovereenkomst, zowel voor huurder als (buitenlandse) verhuurder.

Boekingen van vluchten/appartementen of hotel(kamers) dienen rechtstreeks te worden betaald aan het boekingskantoor, volgens diens voorwaarden.

Voor verzekeringen die via de bemiddeling van Special Feeling zijn afgesloten, geeft huurder aan de verzekeraar toestemming om de premie via een eenmalige incasso te innen.

Art. 4 Annulering en niet-nakoming

Huurder heeft het recht de boeking zonder enige kosten schriftelijk of per e-mail te annuleren, mits deze annulering geschiedt binnen zeven dagen na de totstandkoming van de overeenkomst als bedoeld in art.2.

Bij latere annulering is huurder aan Special Feeling het volgende schuldig:

Bij annulering tot 4 weken voor de eerste dag van de verhuurperiode: 50% van het afgesproken bedrag.

Bij latere annulering: 100% van het afgesproken bedrag.

Bij niet nakoming van art. 3 en/of art. 4 zal Special Feeling huurder schriftelijk ingebrekestellen. Daarna wordt een incassobureau ingeschakeld.

Bij te late betaling wordt in ieder geval de wettelijke rente berekend.

Alle (buiten)gerechtelijke kosten van invordering van het door huurder verschuldigde bedrag komen voor zijn rekening.

Art. 5 Aansprakelijkheid

Special Feeling treedt bij alle boekingen slechts op als bemiddelaar (Agent) en kan hiervoor geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden, noch aansprakelijk worden gesteld.

Alle overeenkomsten worden gesloten tussen huurder en verhuurder. Special Feeling heeft wel een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat de overeenkomst wordt nagekomen.

Indien door onvoorziene omstandigheden het gehuurde schip niet beschikbaar is, hebben Special Feeling en de verhuurder het recht een vergelijkbaar alternatief ter beschikking te stellen. Voor zover van toepassing zal Special Feeling ervoor zorgen dat er flottieljebegeleiding aanwezig is. Special Feeling heeft het recht deze flottieljebegeleiding uit te besteden en – in onvoorziene omstandigheden – de plicht voor vervangende flottieljebegeleiding te zorgen,

In geval van overmacht kan Special Feeling nimmer aansprakelijk worden gesteld.

Huurder is te allen tijde aansprakelijk voor zichzelf en voor alle door hem aangemelde personen.

Art. 6 Borgsom

Voor het huren van een schip moet – afhankelijk van de grootte – een borgsom worden betaald. Eventuele schade aan schip, inventaris en uitrusting wordt met deze borgsom verrekend.

In enkele gevallen kan deze borgsom afgekocht worden en anders via Special Feeling worden verzekerd.

Art. 7 Het weer

Als door de weersomstandigheden één of meer dagen niet gevaren kan worden of onkosten gemaakt moeten worden, komt dit voor rekening en risico van huurder.

Bij flottieljetochten kunnen onder meer de weersomstandigheden een afwijking van een vaarplan/route noodzakelijk maken. Dit uitsluitend ter beoordeling van de Flottieljeleiding. Alle extra kosten die hiervan het gevolg zijn komen voor rekening van huurder.

Art. 8 Reisdocumenten

Huurder dient zowel bij vertrek als tijdens de reis in het bezit te zijn van de benodigde reisdocumenten. Hij/zij dient zelf na te gaan welke documenten noodzakelijk zijn.

VAARdigheidsBEWIJZEN (PROOF of COMPETENCE) kunnen door Special Feeling worden verstrekt.

Huurder moet hiervoor verklaren dat hij/zij capabel is in het omgaan met een kajuitzeiljacht en zijn adresgegevens verstrekken alsmede een pasfoto.

Let op !!   voor KROATIE is een officieel VAARBEWIJS ll verplicht.

Special Feeling accepteert geen aansprakelijkheid voor de (on)juistheid van de door de huurder verstrekte verklaring.

Art. 9 Geschillen

Indien tussen Special Feeling en huurder geschillen ontstaan, is Nederlands recht van toepassing, ook indien zich geschillen voordoen met huurders buiten Nederland.

In geval van strijd tussen deze tekst en een in een andere taal gestelde tekst van deze voorwaarden prevaleert de Nederlandse tekst.

Deze VOORWAARDEN zijn gedeponeerd bij de K.v.K onder nr. 08079785

SPECIAL FEELING sailing charters

Vissershaven 8,  3846 AG HARDERWIJK,  Tel.: 0341421879;  mobiel : 0618420850;

Uw droomvakantie is ons werk en moet dus goed zijn.
Uw droomvakantie is ons werk en........ moet dus uitstekend verzorgd zijn. Geen risico, uw borg verzekerd en geen boekings- of reserveringskosten.

Special Feeling sailing charters

SPECIAL FEELING sailing charters,

Vissershaven 8, 3846AG, Harderwijk. tel.: +31-341421879, mobiel: +31-618420850,
email: info@specialfeeling.nl,  website: https://www.specialfeeling.nl
Kamer van Koophandel: 08079785